fbpx

Regulamin korzystania z szatni podczas wydarzenia:

Jedynych w Swoim Rodzaju/ SWEX/ C ART/ LOTNY FESTIWAL PIWA
w obiekcie Hala Stulecia

administrowanej  przez Craft Event Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lubińskiej 2/4

 

 

 1. Regulamin korzystania z szatni podczas organizowanego wydarzenia Targi Jedyne w Swoim Rodzaju („Regulamin”) w Kompleksie Hali Stulecia, określa zasady udostępniania osobom trzecim (tj. uczestnikom oraz gościom wydarzenia) szatni administrowanej przez Craft Event Sp. z o.o. (dalej: Organizator) oraz przechowywania w niej przedmiotów pozostawionych przez te osoby.
 2. Szatnia otwierana jest na 30 min przed rozpoczęciem wydarzenia, a zamykana w momencie zakończenia wydarzenia. Poza w/w sytuacjami Szatnia nie funkcjonuje.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania Szatni oraz zamykania Szatni w określonych dniach i godzinach. Skorzystanie z tego prawa nie powoduje żadnej odpowiedzialności Organizatora.
 4. Szatnia posiada ograniczoną ilość miejsc.
 5. Szatnia przyjmuje, w celu przechowania, za wynagrodzeniem wyłącznie okrycia wierzchnie. Informacja o ewentualnej odpłatności jest wywieszona w miejscu prowadzenia Szatni.
 6. Osoby obsługujące Szatnię są zobowiązane do zachowania należytej staranności
  w przechowywaniu powierzonych im rzeczy, w szczególności do utrzymania ich w stanie niepogorszonym.
 7. Rzeczy pozostawiane w szatni muszą posiadać możliwość trwałego i bezpiecznego zawieszenia, w innym przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia związane ze sposobem zawieszenia i wynikłym z tego sposobem przechowywania.
 8. Rzeczy drobne (apaszki, rękawiczki, szaliki, paski itp.) należy właściwie zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający przemieszczenie (zabezpieczeniem nie jest umieszczenie szalika lub apaszki w rękawie okrycia wierzchniego). Za ich ewentualne zgubienie Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 9. W przypadku grupy zorganizowanej Opiekun grupy przekazuje wszystkie okrycia wierzchnie pracownikowi obsługującemu szatnię i odbiera je po zakończonym Wydarzeniu. Opiekunowie grup zorganizowanych zobowiązani są do pomocy wychowankom we właściwym przygotowaniu okryć, drobnych części garderoby oraz innych rzeczy do przechowywania szatni.
 10. Szatnia nie prowadzi depozytu przedmiotów wartościowych oraz nie przyjmuje,
  w celu przechowania następujących przedmiotów: pieniędzy, kluczy, dokumentów, biżuterii
  i kosztowności innego rodzaju, weksli, czeków i innych papierów wartościowych, przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu, w szczególności przez uszkodzenie lub zanieczyszczenie, jak również mogących uszkodzić lub zanieczyścić teren Szatni, przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych, zwierząt, w tym wszelkich zwierząt domowych w klatkach lub pojemnikach.
 11. Pozostawienie w Szatni przedmiotów określonych w punkcie 10 bez wiedzy osób obsługujących Szatnię stanowi naruszenie Regulaminu. Osoba pozostawiająca takie przedmioty czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność. 
 12. Przyjęcie rzeczy na przechowanie w Szatni następuje w drodze fizycznego przekazania rzeczy przez osobę wyrażającą wolę skorzystać z Szatni obsługującemu Szatnię. Osoba obsługująca Szatnię następnie wydaje osobie przywieszkę z numerkiem, stanowiącą dowód przyjęcia rzeczy na przechowanie. Wydanie rzeczy z Szatni następuje wyłącznie za okazaniem przywieszki
  z numerkiem.
 13. Osoba obsługująca Szatnię wyróżnia się widocznym identyfikatorem.
 14. Osoba obsługująca Szatnię nie jest zobowiązana do potwierdzenia zgodności tożsamości osoby przekazującej rzeczy do przechowania z osobą, która zwraca się o wydanie rzeczy na podstawie wydanej przywieszki.
 15. W przypadku zagubienia przywieszki i żądania wydania przechowywanych rzeczy, osoba obsługująca Szatnię jest zobowiązana do: pobrania opłaty za zniszczenie i zgubienie przywieszki w wysokości 100,00 zł, poinformowania osoby, która zgubiła przywieszkę o konieczności poczekania do momentu wydania wszystkich pozostałych w Szatni okryć i przedmiotów; oraz do uprawdopodobnienia faktu pozostawienia rzeczy poprzez rozmowę z osobą żądającą ich wydania dotyczącej cech charakterystycznych rzeczy. Jeżeli osoba nieposiadająca przywieszki nie jest w stanie opisać jednoznacznie rzeczy pozostawionej w Szatni, odbiór następuje po zamknięciu Wydarzenia, w obecności Organizatora, po sporządzeniu protokołu z wydania rzeczy.
 16. Za rzeczy pozostawione poza Szatnią Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 17. Nieodebrane rzeczy z Szatni będą przechowywane do 7 dni od dnia pozostawienia w Biurze Rzeczy Znalezionych, do którego te rzeczy zostaną przekazane (hol główny Wrocławskiego Centrum Kongresowego).
 18. Każdy korzystający z Szatni jest zobligowany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego zasad. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzegania Regulaminu przez korzystającego z Szatni. Uznaje się, że każda osoba, przed pozostawieniem swoich przedmiotów w Szatni, zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
 19. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest poprzez wywieszenie go przy Szatni.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, bez podania przyczyn.