fbpx

REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH TARGI JEDYNE W SWOIM RODZAJU ORGANIZOWANE PRZEZ

CRAFT EVENT SP. Z O.O.

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują osoby uczestniczące w targach tj. Odwiedzających, biorących udział w targach organizowanych przez Craft Evet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Lubińska 2/4, 53-624 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Regulamin określa warunki wstępu oraz przepisy porządkowe, które obowiązują Odwiedzających podczas trwania Targów.
 3. Regulamin dostępny jest przy Kasach i punkcie info podczas trwania Targów a także na stronie www danych Targów.
 4. Wstęp na teren Targów i innych wydarzeń towarzyszących Targom oznacza akceptację przez Odwiedzającego niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Targi są organizowane na terenie MCK Katowice mieszczącego się przy placu Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice. Wejście dla Odwiedzających od ul. Olimpijskiej.

 

 • 2. ZASADY WSTĘPU

Odwiedzający wraz ze wstępem na teren Targów zobowiązany jest do uzupełnienia Oświadczenia dot. Covid 19 dostępnego przy Kasach. Odwiedzający, który zakupił bilet wstępu online i zaakceptował Oświadczenie dot. Covid 19 nie musi ponownie wypełnić ww. dokumentu. Odwiedzający posiada pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych w Oświadczeniu dot. Covid 19 , w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych.

Odwiedzający winni są stosować się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych i zaleceń w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS COV-2. W szczególności: zakrywania  usta i nosa, zachowania 1,5m dystansu, dezynfekcji rąk, respektowania wydzielonych stref i strzałek kierunkowych, wchodzenia i wychodzenia na targi tylko wyznaczonymi wejściami i wyjściami oraz dostosowania się do zaleceń sanepidu i służb porządkowych.

 

 1. Wstęp na teren Targów podlega opłacie – bilet wstępu: 10 zł brutto. Zakupiony bilet wstępu nie podlega zwrotowi i upoważnia do jednorazowego wejścia na teren targów.
 2. Odwiedzający, którzy zakupili bilety wstępu w trakcie Targów w kasach mają możliwość uzyskania faktury VAT, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo wysłania takiej faktury Uczestnikowi po zakończeniu Targów.
 3. Odwiedzający, którzy zakupili bilety wstępu w ramach sprzedaży online pod adresem Wydarzenia – Plannsy i będą chcieli otrzymać fakturę otrzymają fakturę za pośrednictwem serwisu.
 4. W ramach Targów mogą odbywać się prelekcje, wykłady na scenie targowej – uczestnictwo w niektórych wydarzeniach towarzyszących może wymagać wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej Targów.
 5. Odwiedzający wraz ze wstępem na teren Targów wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku przez ekipy fotograficzne/filmowe współpracujące z Organizatorem. Odwiedzający jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Craft Event Sp. z o.o. w siedzibą we Wrocławiu ich wizerunku. Zgoda obejmuje nieograniczone w czasie, nieograniczone co do terytorium oraz nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie przez Craft Event Sp. z o.o. wizerunku Odwiedzającego zawartego na filmie oraz zdjęciach powstałych w trakcie Targów, w celu promocji Targów oraz promocji działalności Craft Event Sp. z o. o. Filmy oraz zdjęcia mogą być zamieszczane w szczególności na stronie internetowej Organizatora, na Facebooku, Instagramie oraz kanale youtube.
 6. W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) – dalej „RODO”, Organizator informuje, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych:

 1. a) imienia i nazwiska,
 2. b) adresu e-mail,
 3. c) nr telefonu,
 4. d) wizerunku,

jest Craft Event spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z siedzibą mieszczącą się przy ul. Lubińska 2/4, 53-624 Wrocław (dalej „Administrator”). Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: biuro@ljwsr.pl

2) Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami RODO, w celu przeprowadzenia i organizacji przez Craft Event Sp. z o. o. Targów oraz w celach związanych z promocją Targów i działalności Administratora.

3) Pani/Pana Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”.

4) Dane Osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub złożenia przez Panią/Pana wymagającego uwzględnienia żądania usunięcia tych danych, ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwu względem ich przetwarzania.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Administrator informuje, że lista kontaktowa zarejestrowanych Odwiedzających może być udostępniona organizatorom wydarzeń towarzyszących Targom

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży biletu wstępu, bez podania przyczyny (np. w określonych sytuacjach wskazanych w § 4 niniejszego Regulaminu).
 2. Akredytacje dziennikarskie będą wydawane w Kasach lub punkcie Info. O przyznaniu akredytacji decyduje Organizator lub jego przedstawiciel. Decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu akredytacji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu

 

 • 3. INNE USŁUGI I ŚWIADCZENIA DLA ODWIEDZAJĄCYCH
 1. Dla Odwiedzjących, którzy opłacili bilet wstępu dostępny jest Bezpłatny Katalog Targowy.
 2. Podczas Targów Odwiedzający mają możliwość skorzystania z bezpłatnych paneli i wykładów przewidzianych w Programie Targów.
 3. W celu ułatwienia zwiedzania targów lub innych wydarzeń Organizator dokonuje jednolitego oznaczenia stoisk wystawców (nie dotyczy stanowisk o zabudowie indywidualnej). W Katalogu Targowym prezentowany jest plan lokalizacji stoisk/mapa sytuacyjna wydarzenia.
 4. Organizator zastrzega, że lista Wystawców, plan stoisk i harmonogram targów może ulec zmianie.

 

 • 4. PRZEPISY PORZĄDKOWE
 1. Odwiedzający mogą przebywać na terenie Targów tylko w terminach i godzinach otwarcia wystawy – szczegółowy harmonogram znaleźć można na stronie www danego wydarzenia.
 2. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków pojedynczych stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody Organizatora. Jeżeli wspomniane czynności będą powodować zakłócenia w organizacji i przebiegu Targów lub wydarzeń towarzyszących, Organizator wyda polecenie ich wstrzymania/zaprzestania. Osoby, które nie zastosują się do niniejszego punktu, mogą zostać wyprowadzone z terenu Targów na polecenie Organizatora.
 3. Zabronione jest prowadzenie przez Odwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Ze względu na komercyjny charakter wydarzenia, w celu zapewnienia odpowiedniej grupy zwiedzających, Organizator zastrzega sobie prawo do wyproszenia z terenu Targów osób, bez podania przyczyny i bez możliwości ponownego wstępu.
 5. Na terenie Targów obowiązują zakazy:
 6. a) wnoszenia i używania: broni, materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, innych materiałów stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
 7. b) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
 8. c) rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
 9. d) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
 10. e) wprowadzania zwierząt, a także deskorolek, rowerów, itp., chyba że jest to dozwolone przez Organizatora na niektórych wydarzeniach z uwagi na ich specyfikę;
 11. f) palenia wyrobów tytoniowych w pawilonach wystawienniczych, konferencyjnych, z wyjątkiem miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
 12. f) zanieczyszczania terenu Targów odpadami wygenerowanymi przez siebie:
 13. g) niszczenia infrastruktury, w tym oklejanie ścian, szyb, posadzek, luster materiałami reklamowymi lub innymi materiałami,
 14. h) pozostawianiu w miejscu nieuzgodnionym uprzednio pisemnie z Organizatorem materiałów reklamowych lub innych materiałów,
 15. i) urządzania podczas targów jakichkolwiek demonstracji, pikiet, protestów lub innych akcji i zgromadzeń, 12) dotykania jakichkolwiek urządzeń, instalacji, w szczególności gniazd elektrycznych oraz teletechnicznych,
 16. j) świadczenia usług gastronomicznych,
 17. k) opierania się, siadania, leżenia na elementach zabudowy stoisk, konstrukcji reklamowych i innych aranżacji przestrzeni, jak również samowolny – bez uprzedniego pisemnego ustalenia z Organizatorem, montaż na terenie Obiektu Targowego jakichkolwiek instalacji lub urządzeń,
 18. l) przebywania na terenie Obiektu Targowego poza wyznaczonymi godzinami,

 

 1. Osoby będące w stanie wyraźnego odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na teren Targów
 2. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych w ust. 5 pkt. a) – g), Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wyprowadzenia Odwiedzającego z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.
 3. Odwiedzający są zobowiązani do:
 4. a) respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej;
 5. b) wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby MCK Katowice ze względów organizacyjnych albo konieczności zabezpieczenia mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Targów;
 6. c) usuwania wygenerowanych przez siebie odpadów i ich wrzucania do pojemników do tego przeznaczonych;
 7. d) dzieci w wieku do lat 13 mogą przebywać na terenach Targów tylko pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów).

 

 

 • 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE
 1. Organizatorzy Targów zastrzegają sobie prawo do odwołania, skrócenia albo przełożenia daty organizacji Targów i zobowiązują się do poinformowania o tym ze stosownym wyprzedzeniem na stronach internetowych Targów.
 2. Odwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na teren Targów przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, sprzęt fotograficzny, telefon komórkowy, itd.)
 3. Odwiedzający ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzenie szkód w mieniu Organizatora Targów (uszkodzenia, ubytki, itd.). Oceny szkód dokonuje poszkodowany w obecności Organizatora i Odwiedzającego lub jego przedstawiciela, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole
 4. Za bezpieczeństwo dzieci do lat 13 przebywających na terenach Targów odpowiadają ich rodzice lub dorośli opiekunowie.
 5. Opiekun zorganizowanej grupy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych i jest zobowiązany do egzekwowania od podopiecznych przestrzegania przepisów porządkowych.

 

 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 18.10.2021r.
 2. Organizator zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach Regulaminu i ogłaszania jego tekstu jednolitego na stronie www danego wydarzenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego
 4. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej