Regulamin akcji promocyjnej

„Kupony rabatowe JWSR Gliwice”

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Kupony rabatowe” zwanej dalej „Promocją” jest

firma Craft Event Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kruszwickiej 26/28, kod pocztowy 53-652, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000721894, NIP 8971852980, REGON 369634463, zwana dalej „Organizatorem”.

 1. Promocja skierowana jest do klientów Organizatora, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 2. „Kupon rabatowy” w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza kupon w formie drukowanej, znajdujący się w ulotce promocyjnej targów Jedynych w Swoim Rodzaju, organizowanych w dniach 16-17 marca 2024 w Gliwicach, odbywających się w PreZero Arena Gliwice, uprawniający Uczestnika do otrzymania zniżki podczas dokonywania zakupu na stoiskach wybranych wystawców.
 3. Kupony rabatowe przyznawane są Uczestnikom przez Organizatora jako element

akcji promocyjnej i dystrybuowane są w ulotkach promocyjnych w ilości 1000 sztuk (500 sztuk ulotek na jeden dzień targów), rozdawanych w dniach 16-17 marca 2024 podczas targów JWSR.

 1. Kupon rabatowy może zostać przeznaczony przez Uczestnika wyłącznie na zakup

towarów sprzedawanych przez wystawców oferujących rabaty po okazaniu kuponu, podczas targów w dniach 16-17 marca 2024.

 1. Kupon rabatowy uprawnia Uczestnika do otrzymania jednorazowej zniżki podczas

dokonywania zakupu u określonych wystawców,, których wykaz przekazywany jest Uczestnikowi wraz z kuponem.

 1. Zniżka, o której mowa w pkt 6 w zależności od rodzaju kuponu rabatowego może mieć

charakter kwotowy – odpowiada wtedy wartości kuponu rabatowego lub procentowy –

wtedy udzielana jest od ceny brutto towaru w wysokości określonej w kuponie

rabatowym.

 1. Termin ważności kuponu rabatowego jest ograniczony i jest przekazywany Uczestnikowi

wraz z kuponem lub został określony w warunkach akcji promocyjnej, w której wydany

został kupon.

 1. Realizacja kuponu rabatowego następuje poprzez skreślenie danego kuponu na ulotce promocyjnej przez wystawcę oferującego daną zniżkę zawartą w ulotce.
 2. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane wyłącznie przy zakupach dokonywanych

przez Uczestnika podczas targów Jedynych w Swoich Rodzaju, w dniach 16-17 marca 2024.

 1. Uczestnik może wykorzystać kupon rabatowy tylko jeden raz.
 2. Kupon rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie przez Uczestnika i nie może zostać przekazany osobom trzecim.
 3. Kupony rabatowe nie sumują się.
 4. Zniżka, której dotyczy kupon rabatowy nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy,

ani na gotówkę.

 1. Zniżka, której dotyczy kupon rabatowy nie sumuje się z innymi promocjami i

wyprzedażami prowadzonymi przez Organizatora chyba, że warunki akcji promocyjnej, w

której wydawane są kupony rabatowe stanowią inaczej.

 1. Liczba towarów oferowanych na stoisku wystawcy jest ograniczona do wyczerpania zapasów.
 2. Promocja obowiązuje podczas targów Jedynych w Swoim Rodzaju, odbywających się w dniach 16-17 marca 2024 na terenie obiektu PreZero Arena Gliwice.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą składać za pośrednictwem

poczty elektronicznej na adres: biuro@jwsr.pl lub pisemnie na adres siedziby

Organizatora. Organizator będzie rozpatrywał reklamacje bez zbędnej zwłoki.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają

postanowienia Regulaminu targów JWSR oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.